Apple เตรียมเปิดทางย้ายข้อมูลจาก iPhone ไป Android ง่ายขึ้น สอดคล้องกฎ DMA ของ EU

Apple เตรียมเปิดทางย้ายข้อมูลจาก iPhone ไป Android ง่ายขึ้น สอดคล้องกฎ DMA ของ EU

Apple ยอมคลายกฎ ย้ายข้อมูลจาก iPhone ไป Android ง่ายขึ้น สอดคล้องตามข้อบังคับ Digital Markets Act (DMA) ของสหภาพยุโรป The Verge

Apple เตรียมเปิดทางย้ายข้อมูลจาก iPhone ไป Android ง่ายขึ้น สอดคล้องกฎ DMA ของ EU Read More »